fbpx

Algemene Voorwaarden Melissa Peelen - Marketing & Branding

Artikel 1 Definities

Melissa Peelen – MP Marketing & Branding, gevestigd te Nieuwegein, KvK-nummer 76807231, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. Melissa Peelen garandeert dat zij beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties. De diensten van Melissa Peelen zullen steeds deugdelijk en met de grootste zorg worden uitgevoerd, en ten minste voldoen aan de schriftelijk vastgelegde specificaties.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Melissa Peelen. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor Melissa Peelen steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 3 Betaling

Facturen moeten binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Melissa Peelen gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Melissa Peelen tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Melissa Peelen te betalen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

De aanbiedingen van Melissa Peelen zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5 Prijzen

De op aanbiedingen, offertes en facturen van Melissa Peelen genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Melissa Peelen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Melissa Peelen gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Melissa Peelen opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst, overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Melissa Peelen heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen eens per 6 maanden aan te passen tenzij anders overeengekomen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Melissa Peelen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Opdrachtgever vrijwaart Melissa Peelen voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Melissa Peelen de betreffende bescheiden.

Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Melissa Peelen verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Intrekking opdracht

Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Melissa Peelen op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Melissa Peelen te betalen.

Daarin is de dienst ‘social media pakket’ uitgezonderd voor alle pakketten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal één week voor het einde van de maand in verband met de voorbereidingen die getroffen worden. Bij opzegging in de laatste week van de maand, geldt een vordering van 50% van de pakketkosten voor de maand opvolgend.

Artikel 9 Uitvoering door derden

Melissa Peelen heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. 

Artikel 10 Duur van de opdracht

Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Melissa Peelen tijdig kan beginnen aan de opdracht. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Melissa Peelen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan zal deze gehaald worden. Bij overschrijding van deze termijn moet Melissa Peelen de opdrachtgever per email of schriftelijk informeren.

Uitzondering daarop is; het bouwen van een website en/of webshop. Hiervoor wordt een maximale looptijd van drie maanden gehanteerd. De looptijd start wanneer de offerte door opdrachtgever is bevestigd. Na uiterlijk drie maanden zal de oplevering van de website plaatsvinden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdracht niet voldaan is na looptijd, zullen de gemaakte kosten en loon in rekening worden gebracht. De opdracht wordt daarmee beëindigd. 

Artikel 11 Overmacht

Het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt voor deze overeenkomst.

Artikel 12 Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Toestemming voor overdracht zal niet worden uitgesteld of vertraagd en zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en schade

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is behoudens de beperkingen in dit artikel tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden, dan wel te lijden schade.

Artikel 14 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Melissa Peelen tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Melissa Peelen geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 15 Klachtplicht

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct per e-mail of schriftelijk te melden aan Melissa Peelen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Melissa Peelen in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Melissa Peelen alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Melissa Peelen worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 17 Zelfstandigheid 

Melissa Peelen is zelfstandig ondernemer en levert haar diensten voor eigen rekening en risico en zonder toezicht van derde. Partijen hebben uitdrukkelijk niet de intentie een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan, maar een overeenkomst van opdracht, zodat opdrachtnemer nimmer aanspraak kan doen geleden op de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst in de wet. 

Artikel 18 Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.